TJENESTE er for deg som ønsker å utvikle dine ledergaver og trenes i å bruke dem.
Vi anbefaler at du har gått bibelskole eller lignende fra før.

På Tjenesteåret vårt ønsker vi å gi deg et år der du som elev skal få lov til å utvikle deg som leder gjennom både teori og praksis. Vi ønsker å heie frem dine styrker og samtidig strekke deg på områder der man ikke har så mye erfaring fra før. Vi tror på at man lærer best ved å ikke bare høre, men også gjøre. Praksis står derfor sentralt i tjenesteåret vårt og vil være en stor del av din hverdag. *

(* Praksisen foregår i regi av Filadelfiakirken. Det finnes mulighet for unntak. Da må du evt. søke om mulighet for praksisplass andre steder før skolestart og det vil bli tatt til vurdering.)

Tjeneste er året for deg som ønsker å fordype deg i ledelse innenfor en av streamene våre enten det er menighet, global eller lovsang. Vi ønsker at du skal bli utrustet til tjeneste både i og utenfor kirken.

Lovsang


Er du sanger eller musiker og brenner for lovsang? Dette året kan du utvikle dine gaver midt i Filadelfiakirkens lovsangsmiljø. Vi ønsker å gi deg et sted å vokse både individuelt og i team. Tett koblet på det dynamiske lovsangsmiljøet i Filadelfiakirken, vil du få gode muligheter for å praktisere det du lærer underveis. 


Innhold på stream

Lovsang har en stor plass i mange menigheter. Dette innebærer også et stort ansvar. Vi ønsker å trene og utruste deg til tjeneste. Ved å gi deg det du trenger, både teoretisk og praktisk. Gjennom et bredt spekter av spesifikke og mer generelle temaer, ønsker vi å gi deg et helhetsbilde av hva det vil si å være lovsangsleder i en kirke. Gjennom praksis vil du selv få prøve ut det du lærer i en relevant kontekst innenfor Filadelfiakirkens virksomhet.

Praksis

Praksis på lovsang er en del av Filadelfiakirken Oslo. Det vil bli gitt gode muligheter for praksis i vårt lovsangsarbeid. Som elev vil du få lov til å tjenestegjøre innen ulike deler av lovsangsarbeidet. Dette kan være innen ungdomsarbeid, skolegudstjenester, barnearbeid, julekonserter, bønnehus eller i en av våre kirker i Oslo og omegn med mer. Det vil også være en teamtur i Norge.

Tema

Undervisningen vil hovedsakelig ta for seg syv hovedområder:
1. Lovsangens teologi
2. Personlig lovsang
3. Å lede lovsang
4. Å lede et team
5. Musikkteori & instrumentlære
6. Samspill
7. Låtskriving & kreativitet!

Opptakskrav

Lovsang krever grunnleggende ferdigheter i sang og/eller et instrument. I vurderingen vil vi vektlegge dine individuelle erfaringer, men også din evne til å samarbeide med andre. Selv om vi også tilbyr musikkfag, vil hovedvekten av undervisningen ta sikte på å utruste deg til en lovsangstjeneste i en kirke eller annen kristen sammenheng.


Menighet


Er du sanger eller musiker og brenner for lovsang? Dette året kan du utvikle dine gaver midt i Filadelfiakirkens lovsangsmiljø. Vi ønsker å gi deg et sted å vokse både individuelt og i team. Tett koblet på det dynamiske lovsangsmiljøet i Filadelfiakirken, vil du få gode muligheter for å praktisere det du lærer underveis. 


Innhold på stream

Streamen for deg som ønsker å utvikle deg som frivillig, leder eller medarbeider på ulike nivåer i kirke- og/eller organisasjonsliv.
Du vil bli trent og utfordret på områder som kommunikasjon, forkynnelse og samarbeid.
Du vil få et innblikk i Filadelfiakirkens mangfoldige arbeid, og få undervisning av noen av
kristen-Norges fremste kommunikatorer og ledere.

Praksis

Prakis på menighet er en del av Filadelfiakirken Oslo. Som elev vil du få lov til å tjenestegjøre innen ulike deler av kirken. Dette kan være innen ungdomsarbeid, skolegudstjenester, barnearbeid, julekonserter, bønnehus eller i en av våre kirker i Oslo og omegn med mer.

Tema

Noen eksempler på undervisningstemaer gjennom året:
Ledelse
Forkynnelse
Kommunikasjon
Relasjoner

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet,
men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS.
Praktisk erfaring kan erstatte dette.
Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.


Global


Er du sanger eller musiker og brenner for lovsang? Dette året kan du utvikle dine gaver midt i Filadelfiakirkens lovsangsmiljø. Vi ønsker å gi deg et sted å vokse både individuelt og i team. Tett koblet på det dynamiske lovsangsmiljøet i Filadelfiakirken, vil du få gode muligheter for å praktisere det du lærer underveis. 


Innhold på stream

Jesus sine siste ord var å gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Kirken har en stor rolle i å være med å spre evangeliet i ord og handling til den som ennå ikke har hørt og som lever under vanskelige levekår. Gjennom dette tilbudet ønsker vi å eksponere deg for en stadig mer global verden og hvordan kirken kan utgjøre en forskjell nettopp i dette oppdraget. Året vil gi kunnskap om hvordan dette kan gjøres, gjennom teori og praksis. Et år på global er tett koblet på Filadelfiakirkens arbeid (Fila Global), som er pionerarbeid, barmhjertighetsarbeid og ledertrening. I tillegg ønsker vi å legge til rette for egenutvikling, og du vil få personlig oppfølging. Vi ønsker å utfordre og motivere deg til tjeneste, dette gjennom variert undervisning og praksis.

Praksis

De siste årene har praksisen enten vært i Asia eller i Afrika. Vi kan tilby 3 måneders kontinuerlig praksis hvor du i sammen med ett tema for spennende og utfordrende oppgaver tett knyttet på den lokale kirken.

Tema

Noen eksempler på temaer gjennom året:
Kirke og menighetsplanting
Kulturforståelse og kommunikasjon
Missiologi
Ledelse
Selvutvikling
Strategier i misjonsarbeid
Ulike typer misjonsarbeid
Sosialt arbeid blant vanskeligstilte grupper i Norge

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet, men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS. Praktisk erfaring kan erstatte dette. Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.


Kreativ

Drømmer du om å forandre hverdagen rundt deg, løse noen problemer, eller bare har en trang til å skape noe nytt? Kreativ ønsker å være et sted hvor du kan utvide perspektiv, på tvers av uttrykk. Enten du liker foto, maling, drama, dans, entreprenørskap, søm eller sløyd ønsker kreativ å være en Stream hvor du i både praksis og teori kan utforske hva Gud har lagt ned i deg.


Innhold på Stream

Å se ulike løsninger på utfordringer er viktig for å oppnå det beste resultatet vi sammen skal klare. Sammen bygger vi Guds rike og vi tror at menneskets ulikhet er våres største styrke i møte med evangeliet. I løp av året vil vi jobbe med kreativitet i ulike former. Vi tror at kreativitet er medfødt og at vi kan jobbe konkret med hvordan vi fremhever ulike kreative sider.

Praksis

Praksis på Kreativ vil skje i regi av Filadelfiakirken Oslo. Du vil arbeide tett på kirkens kommunikasjon- og kreative team, innen produksjon, estetikk, media, dans og drama. Du vil ha praksis i alle våre forsamlinger og være med på å bygge en kirke på flere steder. Praksisen vil variere fra barnekirke til seniortreff.

Tema

Noen eksempler på temaer gjennom året:
DNA og kultur
Kreativ ledelse
Kreative prosesser
Kommunikasjonslære
Dramaturgi
Entreprenørskap

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet,
men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS.
Praktisk erfaring kan erstatte dette.
Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.

Image

Timeplan

Image

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Opptaksreglememt

GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har fullført 3 års videregående opplæring eller på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er rektor i samråd med avdelingsleder som effektuerer opptak. Skolen tar opp studenter fortløpende.

Menighetsbibelskolen utdanner til menighets- og misjonsarbeid og vil derfor også legge vekt på søkerens egnethet som ansatt i kirkelige organisasjoner. Søkere vil bli innkalt til intervju.

REALKOMPETANSEVURDERING

Menighetsbibelskolen kan ta inn studenter som ikke har fullført 3-årig videregående opplæring. I tillegg til lovbestemte kriterier vil følgende legges til grunn ved vurdering av realkompetanse:
•Søkeren må dokumentere minimum 3 års engasjement innen ett av følgende områder: Relevant utdanning, relevant lønnet eller ulønnet arbeidsengasjement, eller annen relevant organisasjonserfaring.
• Søkere skal skriftlig gi en begrunnelse for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere skal dette best mulig gjøres rede for i den skriftlige fremstillingen. Søkeren skal også legge ved eventuelle attester, anbefalinger og annet relevant materiale.
• Laveste alder for studenter er den minimumsalder som lov eller forskrift fastsetter. Om det ikke er slike krav skal studenten minst fylle 19 år i løpet av opptaksåret.

Fagplan

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. MBS vil gi studenten en omfattet og solid kunnskap om bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. BIBELKUNNSKAP, TROSLÆRE OG ETIKK
2. PINSEBEVEGELSEN, TEOLOGISK PROFIL OG SPIRITUALITET
3. LEDELSE OG SELVUTVIKLING
4. MENIGHETS- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
5. KOMMUNIKASJON OG KULTURFORSTÅELSE
6. DIAKONI OG MISJON

Fagplanen er tilgjengelig og kan lastes ned i sin helhet.

Image

Starte med studier?

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

Kontakt

Pilestredet 27 H, 0164 Oslo 
40005767